thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Lập trình C - Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến n

Đây là code tham khảo cho bài tập lập trình C "Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến n":

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main()
{
     int n;
     printf("Chuong trinh tinh tong cac so tu nhien tu 1 den n:\n");
     printf("Nhap vao gia tri n:");
     scanf("%d",&n);
     long tong = 0;
     int i=1;
     while(i <= n)
     {
          tong = tong + i;
          i=i + 1;
     }
     printf("Tong cac so tu nhien tu 1 den n= %d la: %ld",n,tong);
     getch();

}

Ngành Thiết kế và quản lý Website - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn.