thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Lập trình C - Giải phương trình bậc 2

Đây là code tham khảo cho bài tập lập trình C "Giải phương trình bậc 2"

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"

int main()
{
     float a,b,c; //cac he so cua phuong trinh bac 2
     float x1,x2; //khai bao 2 nghiem cua phuong trinh bac 2
     printf("Chuong trinh giai phuong trinh bac 2:");
     printf("\nNhap he so a,b,c");
     scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
     float delta; /khai bao bien delta
     delta=b*b-4*a*c; //tinh delta
     if(delta < 0)
           printf("Phuong trinh vo nghiem!");
     else if(delta==0)
           printf("Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= %f",-b/(2*a));
     else
           printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1= %f, x2= %f",(-b-sqrt(delta))/(2*a),(-b+sqrt(delta))/(2*a));
     getch();

}

Ngành Thiết kế và quản lý Website - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn.