thứ 708182018

LAST_UPDATE09:52:16 AM

Kỹ thuật tính tổng trong Lập trình C

Trong môn học Lập trình căn bản, tính tổng là kỹ thuật quan trọng, cùng với các kỹ thuật đếm, kỹ thuật tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất,... là nội dung cơ bản đầu tiên mà người học lập trình cần phải thành thạo.

Bài viết này cung cấp kỹ thuật tính tổng cho mọi người tham khảo.

1. Ý tưởng: 

 - Có 1 biến dùng để lưu giá trị tổng. Khởi đầu có giá trị 0.

 - Lần lượt duyệt qua danh sách các giá trị, nếu tìm thấy giá trị phù hợp điều kiện tính tổng thì cộng dồn vào biến tổng.

2. Giải thuật:

//khai báo và khởi tạo biến tổng

int tong =0;

//duyệt danh sách giá trị

lặp khi chưa duyệt hết danh sách

{

   nếu (thỏa điều kiện tính tổng) thì:

              tổng = tổng + giá trị đang xét;   

}

3. Ví dụ: 

Chương trình tính tổng các số lẻ trong đoạn giá trị nguyên từ 1 đến n:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main()
{
int n;
printf("Chuong trinh tinh tong cac so le 1 den n:\n");
printf("Nhap vao gia tri n:");
scanf("%d",&n);
long tong = 0;
int i=1;
while(i <= n)
{
tong = tong + i;
i=i + 2;
}
printf("Tong cac so tu nhien tu 1 den n= %d la: %ld",n,tong);
getch();

}